Mt. Madonna

County Park - California

Mount Madonna County Park is located southwest Santa Clara County, California. The park surrounds Mount Madonna peak near the southern end of the Santa Cruz Mountains. The peaks east side facing Santa Clara Valley and the west side facing Monterey Bay. The park offers hiking and equestrian activities along its 14-mile (23 km) trail system, as well as an archery range and an amphitheater. Facilities for picnicking and overnight camping are also provided.

location

maps

Map of Mt. Madonna County Park (CP) in Santa Clara County, California. Published by Santa Clara County Parks.Santa Clara - Mt. Madonna

Map of Mt. Madonna County Park (CP) in Santa Clara County, California. Published by Santa Clara County Parks.

Map of Uvas Reservoir County Park (CP) in Santa Clara County in California. Published by Santa Clara County Parks.Santa Clara - Uvas Reservoir

Map of Uvas Reservoir County Park (CP) in Santa Clara County in California. Published by Santa Clara County Parks.

Trails Map of the Heritage Trail in Chitactac-Adams County Park in Santa Clara County in California. Published by Santa Clara County Parks.Chitactac-Adams - Heritage Trail

Trails Map of the Heritage Trail in Chitactac-Adams County Park in Santa Clara County in California. Published by Santa Clara County Parks.

Trails Map of Miller Nature Trail at Mt. Madonna County Park in Santa Clara County in California. Published by Santa Clara County Parks.Mt. Madonna - Miller Nature Trail

Trails Map of Miller Nature Trail at Mt. Madonna County Park in Santa Clara County in California. Published by Santa Clara County Parks.

Vintage 1948 USGS 1:250000 Map of Santa Cruz in California. Published by the U.S. Geological Survey (USGS).Vintage USGS - Santa Cruz - 1948

Vintage 1948 USGS 1:250000 Map of Santa Cruz in California. Published by the U.S. Geological Survey (USGS).

Vintage 1947 USGS 1:250000 Map of San Jose in California. Published by the U.S. Geological Survey (USGS).Vintage USGS - San Jose - 1947

Vintage 1947 USGS 1:250000 Map of San Jose in California. Published by the U.S. Geological Survey (USGS).

brochures

Map of Valley View Campground Camp 1 at Mt. Madonna County Park in California. Published by Santa Clara County Parks.Mt. Madonna - Valley View 1

Map of Valley View Campground Camp 1 at Mt. Madonna County Park in California. Published by Santa Clara County Parks.

Map of Valley View Campground Camps 2 & 3 at Mt. Madonna County Park in California. Published by Santa Clara County Parks.Mt. Madonna - Valley View 2 & 3

Map of Valley View Campground Camps 2 & 3 at Mt. Madonna County Park in California. Published by Santa Clara County Parks.

Map of Tan Oak Campground at Mt. Madonna County Park in California. Published by Santa Clara County Parks.Mt. Madonna - Tan Oak

Map of Tan Oak Campground at Mt. Madonna County Park in California. Published by Santa Clara County Parks.

Brochure of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.Santa Clara County Parks - Brochure

Brochure of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.

Brochure of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.Santa Clara County Parks - Brochure (spanish)

Brochure of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.

Brochure of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.Santa Clara County Parks - Brochure (vietnamese)

Brochure of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.

Map of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.Santa Clara County Parks - Map

Map of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.

Wildflowers at Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.Santa Clara County Parks - Wildflowers

Wildflowers at Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.

Camping at Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.Santa Clara County Parks - Camping

Camping at Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.

Mt. Madonna CP https://www.sccgov.org/sites/parks/parkfinder/Pages/MtMadonna.aspx https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Madonna Mount Madonna County Park is located southwest Santa Clara County, California. The park surrounds Mount Madonna peak near the southern end of the Santa Cruz Mountains. The peaks east side facing Santa Clara Valley and the west side facing Monterey Bay. The park offers hiking and equestrian activities along its 14-mile (23 km) trail system, as well as an archery range and an amphitheater. Facilities for picnicking and overnight camping are also provided.
M T . M A D O N N A - V A L L E Y V I E W 315 314 312 2 & 316 313 319 320 317 205 211 216 207 210 217 208 VALLEYVIEW CAMP #2 218 212 202 220 214 215 To Pole Line Road & Park Entrance VALLEYVIEW CAMP #3 311 309 310 308 302 221 201 CB 204 203 219 213 322 318 206 209 3 301 303 307 304 305 306 325 321 323 324
M T. M A D O N N A 410 411 - TA N OA K C AM P G RO U N D 409 408 412 407 413 404 406 405 414 415 401 420 419 416 418 417 Docent 403 402 421 To Pole Line Road
Ed R. Levin Calaveras Reservoir d Ca l av eras R Penitencia it Creek Joseph D. Grant cia iten Penreek Rd C Ave 1O1 M yR R d Sa nF eli Rd 82 87 d Qu i m b pe wy yH re te on ll Tu • y Alu Mt. Hamilton elev. 4213 130 xpy ol E pit Ca ock mR Hellyer Almaden Expy Martial Cottle M etc rn al New Almaden ile Anderson Lake Coyote Creek t d. net eR Bur ve ran A ch o C s Rd as Rd Calero kG le n Av M San Coyote Lake Harvey Bear Ave Rd artin Uvas Reservoir ood Redw t Rd Retrea Mt. Madonna elev. 1896 ChitactacAdams le ves Lea Gilroy 152 Mt Madonna Pacheco Reservoir y Rd 152 nta Te r e sa Blv d 1 Gilroy Hot Springs Rd 1O1 Sa Po le L ine • Ave New Wa t s o nv i l l e d e R s Rd oy U va Cr wy yH ere nt Mo Oa Chesbro Reservoir Uvas Canyon ve ne A Dun Morgan Hill Llag Almaden Reservoir Ba Rd d op nR U va Almaden maden Quicksilver ksil Kea Field Sports ve yA Ro Mc Motorcycle Be Santa Teresa n Ave alf Rd Rd Santa Teresa Blvd San Francisco Bay Ed R. Levin 237 R y nF m Martial Cottle Santa Teresa Camden Ave ks Rd Mc d New Almaden ile Anderson Lake Coyote Creek Calero t d. net eR Bur ve ran A ch o C kG le n Av M San artin Coyote Lake Harvey Bear Ave Rd R Uvas Reservoir ood Redw t Rd Retrea Mt. Madonna elev. 1896 ChitactacAdams le ves Lea Gilroy 152 Mt Madonna Te r e Blv d Monterey Bay Pacheco Reservoir y Rd 152 nta sa 1 Gilroy Hot Springs Rd 1O1 Sa Po le L ine • Ave New Wa t s o nv i l l e d e oy s Rd Cr U va Uvas Canyon wy yH ere nt Oa Chesbro Reservoir • Mo Loma Prieta elev. 3791 ve ne A Dun Morgan Hill Llag Almaden Reservoir Ba s Rd Mt. Umunhum elev. 3486 nR Field Sports ve yA Rd Almaden Quicksilver Kea alf Rd Motorcycle U va • M etc Santa Teresa Blvd as Rd Hic Rd Hellyer Guadalupe Reservoir 17 eli Rd Sa Sa rn al ra to g Bascom Ave San Tomas Expy i l l B l vd oth Fo rn Lexington Reservoir d Be Saratoga-Sunnyvale Rd Page M Sa Black Rd le Co d an d Qu i m b Rd vd Sanborn Sanb non R 85 Almaden Expy ne Bl Los Gatos yR • pe yli a illsd han ll Tu 82 87 ve le A Mt. Hamilton elev. 4213 130 y Hw 17 Campbell Los Gatos H eek Villa Creek Vasona Montalvo Lake S 9 o 1O1 y re te on Cupertino Saratoga nb Santa Cruz County San Jose Stevens Creek 9 San Mateo County Alu Santa Clara 280 Ave M Sk ock mR xpy ol E pit Ca Rancho San Antonio aA ve ill Rd Sunnyvale Los Altos Upper Stevens Creek Joseph D. Grant cia iten Penreek Rd C Rd St rst 1O1 85 Penitencia Creek 880 Fi N. Mountain View 680 op Sunnyvale Baylands Milpitas Calaveras Reservoir eras R Ro Palo alo A Alto Ca l av d Alviso Marina
Caåm nang boû tuùi veà caùc Khu Coâng Vieân tuyeät ñeïp cuûa Quaän Santa Clara! chaøo möøng quyù vò Calero County Park ñeán vôùi caùc khu giaûi trí vaø coâng vieân cuûa Quaän Santa Clara. Heä thoáng caùc coâng vieân, ñöôøng moøn, hoà, suoái, vaø khoâng gian ngoaøi trôøi ñoâ thò vaø mieàn nuùi roäng 52,000 maãu naøy laø moät trong caùc heä thoáng coâng vieân ña daïng nhaát cuûa California. baûo veä Moâi tröôøng töï nhieân cuûa heä thoáng coâng vieân traûi daøi töø caùc ñaàm laày San Francisco Bay ñeán caùc khu röøng soài cuûa Diablo Range, ñeán caùc khu röøng tuøng baùch tuyeät ñeïp cuûa raëng nuùi Santa Cruz Mountains. baûo toàn Di saûn lòch söû vaên hoùa phong phuù cuûa Quaän, cuøng vôùi daáu aán taùc ñoäng cuûa caùc boä toäc Thoå Daân Chaâu Myõ Da Ñoû Ohlone, caùc nhaø thaùm hieåm ngöôøi Taây Ban Nha, vaø nhöõng ngöôøi Chaâu AÂu ñònh cö ñaàu tieân cuõng ñöôïc baûo toàn trong heä thoáng coâng vieân naøy. taän höôûng Cô sôû vaät chaát vaø caùc hoaït ñoäng giaûi trí cuûa heä thoáng Coâng Vieân Quaän goàm coù: • nhieàu daëm ñöôøng moøn ñi boä ñöôøng daøi, chaïy boä vaø ñi daïo • caùc baõi baén cung, baén suùng tröôøng, baén suùng luïc, baãy & baén boà caâu • khu toå hôïp saân boùng meàm coù möôøi saân • moät saân vaän ñoäng taàm côõ Olympic • khu caém traïi vaø picnic • löôùt vaùn vaø ñi thuyeàn buoàm • ñi xe ñaïp leo nuùi • caùc chöông trình bieåu dieãn ngheä thuaät • caùc hoaït ñoäng tình nguyeän • khu ñòa hình cho xe moâ-toâ • cöôõi ngöïa • hai saân golf • caém traïi duøng leàu • taøu löôïn • caâu caù 2 ñaøi thoï cho caùc khu coâng vieân Martial Cottle Park Santa Clara County Department of Parks and Recreation ñöôïc Hieán Chöông Thaønh Phoá, saéc leänh ñòa phöông vaø luaät tieåu bang uûy quyeàn quaûn lyù vaø mua ñaát coâng vieân trong quaän nhaèm phuïc vuï nhu caàu coâng vieân vaø giaûi trí cuûa caùc cö daân trong quaän. Keå töø naêm 1972, cöû tri Quaän Santa Clara ñaõ pheâ chuaån Quyõ Coâng Vieân theo Hieán Chöông (Park Charter Fund), moät tu chính aùn cuûa Hieán Chöông Quaän daønh rieâng moät phaàn quyõ toång quaùt cho hoaït ñoäng quaûn lyù vaø mua coâng vieân. Trong boán thaäp kyû qua, hôn 50,000 maãu ñaát coâng vieân ñaõ ñöôïc baûo veä taïi 28 coâng vieân khu vöïc - ít nhaát moät trong soá ñoù naèm caùch moãi thaønh phoá hoaëc thò traán trong quaän khoaûng 5 daëm. Ñeå tìm hieåu theâm veà Department of Parks and Recreation, vui loøng truy caäp website cuûa chuùng toâi taïi Parkhere.org. Cung caáp, baûo veä vaø baûo toàn caùc khu coâng vieân trong khu vöïc ñeå theá heä naøy vaø caùc theá heä mai sau taän höôûng, truyeàn ñaït kieán thöùc, vaø truyeàn caûm höùng. Söù meänh nhieäm vuï cuûa Department of Parks and Recreation. trôû thaønh tình nguyeän vieân Department of Parks and Recreation cung caáp nhieàu cô hoäi tình nguyeän ngaén haïn vaø daøi haïn. caùc cô hoäi tình nguyeän • Adopt-a-Trail hay Trail Watch • Toå chöùc caém traïi vaø cung caáp ñòa ñieåm • Dieãn thuyeát • Tröôûng Nhoùm Tình Nguyeän taïi Coâng Vieân • Tröôûng Nhoùm Giaùm Saùt Ñöôøng Moøn • Tham gia trôï giuùp trong caùc söï kieän ñaëc bieät Tìm hieåu theâm, ñaêng kyù ngay hoâm nay! Truy caäp website scc.samaritan.com ñeå laäp hoà sô tình nguyeän vieân cuûa quyù vò hoaëc truy caäp website Parkhere.org ñeå tuyeån choïn tình nguyeän vieân. Quyù vò coù theå tìm kieám theo coâng vieân, hoaït ñoäng, tình traïng coù saün vaø khoaûng caùch tính töø nhaø quyù vò; thaäm chí ñeà xuaát döï aùn rieâng cuûa quyù vò! Lieân laïc vôùi Chöông Trình Tình Nguyeän Vieân taïi Volunteer@prk.sccgov.org hoaëc 408-918-4930. 3 caùc vieän baûo taøng ... Casa Grande/New Almaden Quicksilver Mining Museum Haõy ñeán Casa Grande! Casa Grande, naèm trong National Historic Landmark District duy nhaát cuûa Quaän Santa Clara, baûo toàn di tích baõi ñaøo vaøng ñaàu tieân vaø phoàn thònh nhaát cuûa California, ñoàng thôøi giuùp chuùng ta bieát ñeán cuoäc soáng cuûa coäng ñoàng naøy caùch ñaây hôn 150 naêm. Tìm hieåu caùch thöùc ngöôøi daân söû duïng ñaù chu sa (cinnabar) vaø thuûy ngaân, coâng ngheä khai thaùc moû thay ñoåi nhö theá naøo theo thôøi gian, vaø ñòa ñieåm naøy ñoùng goùp cho thaønh coâng cuûa Côn Soát Vaøng California nhö theá naøo. Thaêm nhöõng caên phoøng coå xöa ñaày ñuœ ñoà ñaïc, cho thaáy moät thôøi Casa Grande töøng laø choán eâm ñeàm cuœa caùc quaœn lyù moœ vaøng vaø gia ñình hoï. Ñeå xeáp lòch heïn tham quan vaø daõ ngoaïi, vui loøng truy caäp website parkhere.org hoaëc goïi soá (408) 323-1107 ñeå bieát theâm chi tieát. Chitactac-Adams Heritage Park Tìm hieåu ñôøi soáng vaø loái soáng cuûa Thoå Daân Chaâu Myõ Da Ñoû ôû Quaän Santa Clara taïi khu coâng vieân di tích lòch söû vaên hoùa naøy. Chieâm ngöôõng caùc coå vaät vaø ñoà taïo taùc töø haøng ngaøn naêm tröôùc. Ngöôïc trôû veà thôøi tieàn söû khi ta khaùm phaù con ñöôøng moøn minh hoïa vaø tìm hieåu thieân nhieân ñaõ nuoâi soáng ngöôøi daân Amah Mutsan coå ñaïi nhö theá naøo ôû moät ngoâi laøng doïc theo Uvas Creek. Coù caùc chöông trình tham quan daønh cho nhoùm töø 10 ngöôøi trôû leân,
þ } | · 280 þ } | · Windy Hill OSP Skyline Ridge OSP Upper Stevens Creek Sunnyvale Baylands !! F #* È !! #̀ & d 5!!! ! [ £ ¤ 35 Don Edwards National Wildlife Refuge Alviso MOUNTAIN VIEW LOS ALTOS HILLS 85 þ } | · LOS ALTOS Rancho San Antonio OSP Monte Bello OSP Stevens Creek SARATOGA 9 þ } | · 35 Sanborn F! ! #* È !` # ! MONTE SERENO Bear Creek OSP !> 5 !! {! | * F! ! È!` ! Lexington Reservoir 9 þ } | · 1 þ } | · CAMPBELL þ } | · Santa Cruz County 17 þ } | · 87 280 Villa Montalvo El Sereno OSP 17 130 þ } | · £ ¤ LOS GATOS !> [ !u !! :! 9é !! » ` * F! ! È!!! 5! 4 Big Basin State Park !! F È* !! # #̀ ã p 5!! ! Los Gatos Creek Martial Cottle F! ! È* !` ! ' Í !! F È* !O ` !! Ø 5! ! 4> !> !! #! | [ Hellyer ' Í! !! F È* !` !! Ø 5 * > = d !!!!! #! | 4 Vasona F! ! È* !` ! Santa Teresa A `! *! !! È! 5! ! 4u ! F !5 !! 4F !$ ! d !> !! [ u p "! |! ! # | Field Sports ! © 85 þ } | · Coyote Creek `! *! !! F È! 5 d! p! ! ¢! [ Almaden Quicksilver !! F È* !` ! k A !! 5! #> | ! F! ! È* !! # #̀ ! [k p > "! 5! ! 4! £! ¢! > !! #` | ! Chesbro Reservoir Uvas Canyon !! F #* È !` # ! u! ! 5! 4! :! 9 MORGAN HILL Uvas Reservoir 0 1.75 3.5 7 Miles County Boundary City Limits Hiking Access Equestrian Access Bicycling Access Dog On-leash Access Dog Off-leash Facility Interpretive Trail Archaeological Site Museum Playground Wildlife Viewing Fly k Catch & ! O Casting Fishing ! Release Pond Non-Motorized Boating Boating Access Water Skiing Rowing Sailing Henry Coe State Park 101 ! 5 4 ! 9 ! : ! ¼ ! » ! $ ! = ! F ! § ! p ! J ! © ! & ! ã ! * ! # ! ! Picnic Area Reservable Picnic Area Camping Group Camping RV Camping Sanitary Disposal Site Archery Range Disc Golf Course Golf Course Hang Gliding Model Airfield Motorcyle Access Shooting Range Softball/Baseball Fields Tennis Courts Velodrome No Access Operated by Private Club, Public Agency Lessee, or Concessionaire Coyote Lake Harvey Bear Ranch p "! F! ! È* !` !! £! ¢ £ ¤ Freeway é! >! 5! ! :! 9! »! [ Chitactac Adams u! °! ! #̀ ! 5 152 þ } | · !! F È* !` # !! 5! 4 u é !! :! 9!! »$ ! Activities allowed within each County Park may be limited to certain areas. Please check with the park office or www.parkhere.org for the latest information. Regional Road ` >! ! #! | Forest of Nisene Marks Wilder Ranch State Park Anderson Lake !! F È* !` # !! 5 p > " !! £! ¢ !! [! 4 Calero Canada de Oro OSP Sierra Azul OSP Motorcycle ! J Mt. Madonna Pacific Ocean ! F È ! * ! ` ! ' Í Ø ! u ! ° ! A ! d ! [ ! > ! | ! £ ! ¢ ! { ! p " ! þ } | · SAN JOSE 880 Operated by County Parks Operated by Other Agency !! F È* !` !! 5! 4 é > :! ! 9!! »! [!! # | F! ! È* !` !! 5d ! £ ¤ and Other Regional Parks & Open Space Joseph D. Grant Alum Rock City Park Penitencia Creek Rancho San Antonio 85 þ } | · 680 £ ¤ SUNNYVALE þ } | · Castle Rock State Park MILPITAS SANTA CLARA CUPERTINO F! ! È* !! #̀ |> ! !$ !! 5! 4 ` * F! ! È ! !! [ 237 þ } | · Marina !! F #* È !` ! 5! ! |! £! [ ¹ ' Í! !! F È* !` !! Ø 5! 4 u > F d !!! #!!! | §! : Santa Clara County Parks & Recreation Department Activities by Park ³³ PALO ALTO 84 Palo Alto Baylands Ed R. Levin ³³ San Mateo County Alameda County San Francisco Bay 101 £ ¤ 1 þ } | · 152 þ } | · 152 þ } | · GILROY 25 129 þ } | · Monterey County þ } | · San Benito County 156 þ } | · Merced County

also available

National Parks
USFS NW
Alaska
Arizona
California
Colorado
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Minnesota
Montana
Nevada
New Mexico
North Carolina
Oregon
Pennsylvania
Texas
Utah
Virginia
Washington
Wyoming
Lake Tahoe - COMING SOON! 🎈
Yellowstone
Yosemite