Santa Clara County Parks

Brochure (vietnamese)

brochure Santa Clara County Parks - Brochure (vietnamese)

Brochure of Santa Clara County Parks in California. Published by Santa Clara County Parks.

Caåm nang boû tuùi veà caùc Khu Coâng Vieân tuyeät ñeïp cuûa Quaän Santa Clara! chaøo möøng quyù vò Calero County Park ñeán vôùi caùc khu giaûi trí vaø coâng vieân cuûa Quaän Santa Clara. Heä thoáng caùc coâng vieân, ñöôøng moøn, hoà, suoái, vaø khoâng gian ngoaøi trôøi ñoâ thò vaø mieàn nuùi roäng 52,000 maãu naøy laø moät trong caùc heä thoáng coâng vieân ña daïng nhaát cuûa California. baûo veä Moâi tröôøng töï nhieân cuûa heä thoáng coâng vieân traûi daøi töø caùc ñaàm laày San Francisco Bay ñeán caùc khu röøng soài cuûa Diablo Range, ñeán caùc khu röøng tuøng baùch tuyeät ñeïp cuûa raëng nuùi Santa Cruz Mountains. baûo toàn Di saûn lòch söû vaên hoùa phong phuù cuûa Quaän, cuøng vôùi daáu aán taùc ñoäng cuûa caùc boä toäc Thoå Daân Chaâu Myõ Da Ñoû Ohlone, caùc nhaø thaùm hieåm ngöôøi Taây Ban Nha, vaø nhöõng ngöôøi Chaâu AÂu ñònh cö ñaàu tieân cuõng ñöôïc baûo toàn trong heä thoáng coâng vieân naøy. taän höôûng Cô sôû vaät chaát vaø caùc hoaït ñoäng giaûi trí cuûa heä thoáng Coâng Vieân Quaän goàm coù: • nhieàu daëm ñöôøng moøn ñi boä ñöôøng daøi, chaïy boä vaø ñi daïo • caùc baõi baén cung, baén suùng tröôøng, baén suùng luïc, baãy & baén boà caâu • khu toå hôïp saân boùng meàm coù möôøi saân • moät saân vaän ñoäng taàm côõ Olympic • khu caém traïi vaø picnic • löôùt vaùn vaø ñi thuyeàn buoàm • ñi xe ñaïp leo nuùi • caùc chöông trình bieåu dieãn ngheä thuaät • caùc hoaït ñoäng tình nguyeän • khu ñòa hình cho xe moâ-toâ • cöôõi ngöïa • hai saân golf • caém traïi duøng leàu • taøu löôïn • caâu caù 2 ñaøi thoï cho caùc khu coâng vieân Martial Cottle Park Santa Clara County Department of Parks and Recreation ñöôïc Hieán Chöông Thaønh Phoá, saéc leänh ñòa phöông vaø luaät tieåu bang uûy quyeàn quaûn lyù vaø mua ñaát coâng vieân trong quaän nhaèm phuïc vuï nhu caàu coâng vieân vaø giaûi trí cuûa caùc cö daân trong quaän. Keå töø naêm 1972, cöû tri Quaän Santa Clara ñaõ pheâ chuaån Quyõ Coâng Vieân theo Hieán Chöông (Park Charter Fund), moät tu chính aùn cuûa Hieán Chöông Quaän daønh rieâng moät phaàn quyõ toång quaùt cho hoaït ñoäng quaûn lyù vaø mua coâng vieân. Trong boán thaäp kyû qua, hôn 50,000 maãu ñaát coâng vieân ñaõ ñöôïc baûo veä taïi 28 coâng vieân khu vöïc - ít nhaát moät trong soá ñoù naèm caùch moãi thaønh phoá hoaëc thò traán trong quaän khoaûng 5 daëm. Ñeå tìm hieåu theâm veà Department of Parks and Recreation, vui loøng truy caäp website cuûa chuùng toâi taïi Parkhere.org. Cung caáp, baûo veä vaø baûo toàn caùc khu coâng vieân trong khu vöïc ñeå theá heä naøy vaø caùc theá heä mai sau taän höôûng, truyeàn ñaït kieán thöùc, vaø truyeàn caûm höùng. Söù meänh nhieäm vuï cuûa Department of Parks and Recreation. trôû thaønh tình nguyeän vieân Department of Parks and Recreation cung caáp nhieàu cô hoäi tình nguyeän ngaén haïn vaø daøi haïn. caùc cô hoäi tình nguyeän • Adopt-a-Trail hay Trail Watch • Toå chöùc caém traïi vaø cung caáp ñòa ñieåm • Dieãn thuyeát • Tröôûng Nhoùm Tình Nguyeän taïi Coâng Vieân • Tröôûng Nhoùm Giaùm Saùt Ñöôøng Moøn • Tham gia trôï giuùp trong caùc söï kieän ñaëc bieät Tìm hieåu theâm, ñaêng kyù ngay hoâm nay! Truy caäp website scc.samaritan.com ñeå laäp hoà sô tình nguyeän vieân cuûa quyù vò hoaëc truy caäp website Parkhere.org ñeå tuyeån choïn tình nguyeän vieân. Quyù vò coù theå tìm kieám theo coâng vieân, hoaït ñoäng, tình traïng coù saün vaø khoaûng caùch tính töø nhaø quyù vò; thaäm chí ñeà xuaát döï aùn rieâng cuûa quyù vò! Lieân laïc vôùi Chöông Trình Tình Nguyeän Vieân taïi Volunteer@prk.sccgov.org hoaëc 408-918-4930. 3 caùc vieän baûo taøng ... Casa Grande/New Almaden Quicksilver Mining Museum Haõy ñeán Casa Grande! Casa Grande, naèm trong National Historic Landmark District duy nhaát cuûa Quaän Santa Clara, baûo toàn di tích baõi ñaøo vaøng ñaàu tieân vaø phoàn thònh nhaát cuûa California, ñoàng thôøi giuùp chuùng ta bieát ñeán cuoäc soáng cuûa coäng ñoàng naøy caùch ñaây hôn 150 naêm. Tìm hieåu caùch thöùc ngöôøi daân söû duïng ñaù chu sa (cinnabar) vaø thuûy ngaân, coâng ngheä khai thaùc moû thay ñoåi nhö theá naøo theo thôøi gian, vaø ñòa ñieåm naøy ñoùng goùp cho thaønh coâng cuûa Côn Soát Vaøng California nhö theá naøo. Thaêm nhöõng caên phoøng coå xöa ñaày ñuœ ñoà ñaïc, cho thaáy moät thôøi Casa Grande töøng laø choán eâm ñeàm cuœa caùc quaœn lyù moœ vaøng vaø gia ñình hoï. Ñeå xeáp lòch heïn tham quan vaø daõ ngoaïi, vui loøng truy caäp website parkhere.org hoaëc goïi soá (408) 323-1107 ñeå bieát theâm chi tieát. Chitactac-Adams Heritage Park Tìm hieåu ñôøi soáng vaø loái soáng cuûa Thoå Daân Chaâu Myõ Da Ñoû ôû Quaän Santa Clara taïi khu coâng vieân di tích lòch söû vaên hoùa naøy. Chieâm ngöôõng caùc coå vaät vaø ñoà taïo taùc töø haøng ngaøn naêm tröôùc. Ngöôïc trôû veà thôøi tieàn söû khi ta khaùm phaù con ñöôøng moøn minh hoïa vaø tìm hieåu thieân nhieân ñaõ nuoâi soáng ngöôøi daân Amah Mutsan coå ñaïi nhö theá naøo ôû moät ngoâi laøng doïc theo Uvas Creek. Coù caùc chöông trình tham quan daønh cho nhoùm töø 10 ngöôøi trôû leân, yeâu caàu ñaët choã tröôùc taïi website parkhere.org. 4 vaø caùc di tích lòch söû Joseph D. Grant Ranch House Complex vaø Rose Garden 1882 Ranch House môû cöûa ñoùn khaùch tham quan vaøo ña soá caùc ngaøy thöù Baûy vaø Chuû Nhaät haøng tuaàn trong suoát muøa heø, vui loøng goïi ñeå bieát thôøi bieåu caäp nhaät nhaát. Trong chuyeán tham quan, quyù vò seõ coù cô hoäi chieâm ngöôõng ngoâi nhaø ñaày ñuû ñoà ñaïc phaûn aùnh cuoäc soáng cuûa gia ñình Grant vaø tìm hieåu veà vò theá cuûa hoï trong lòch söû California. Joseph D. Grant laø nhaø laõnh ñaïo kinh doanh noåi baät thôøi ñoù, oâng laø ngöôøi goùp phaàn baûo toàn caùc khu röøng tuøng baùch cuûa California. Ñeå ñaët phoøng toå chöùc tieäc cöôùi, söï kieän ñaëc bieät hay phoøng hoïp, vui loøng goïi soá (408) 355-2201. Ñeå tìm hieåu theâm, vui loøng goïi soá (408) 274-6121. Santa Teresa's Bernal-Gulnac-Joice Ranch Khi ñeán nôi ñaây, quyù vò seõ ñaém chìm trong khung caûnh sinh hoaït vaø laøm vieäc treân moät noâng traïi gia ñình vaøo cuoái nhöõng naêm 1800 - ñaàu 1900. Khaùm phaù caùc khu tröng baøy ôû trong vaø xung quanh traïi nuoâi gia suùc vaø khu chuoàng traïi ñöôïc phuïc cheá. Ñi daïo treân con ñöôøng moøn hoaït caûnh tôùi Santa Teresa Spring noåi tieáng ñeå tìm hieåu söï thay ñoåi theo thôøi gian cuûa traïi nuoâi gia suùc naøy. Coù caùc chöông trình tham quan vaø hoaït ñoäng daønh cho tröôøng hoïc, vui loøng ñaët choã tröôùc treân website parkhere.org. Ñeå bieát theâm thoâng tin, goïi soá (408) 226-5453. 5 caém traïi Joseph D. Grant County Park Santa Clara County Parks coù 5 khu coâng vieân tuyeät vôøi ñeå caém traïi, taát caû ñeàu naèm ôû ñòa ñieåm raát gaàn vaø thuaän tieän. Caém traïi doïc theo bôø hoà tuyeät ñeïp hoaëc trong khu röøng tuøng baùch ñeïp thaàn tieân. Ngoaøi ra coøn coù raát nhieàu hoaït ñoäng thaùm hieåm ngoaøi trôøi ñeå löïa choïn. Khu Caém Traïi ôû Gaàn • Coyote Lake-Harvey Bear 10840 Coyote Lake Road Gilroy, CA 95013 • Joseph D. Grant 18405 Mt. Hamilton Road San Jose, CA 95140 • Mt. Madonna 7850 Pole Line Road Watsonville, CA 95076 • Sanborn 16055 San Born Road Saratoga, CA 95070 • Uvas Canyon 8515 Croy Road Morgan Hill, CA 95037 Ñeå tìm hieåu theâm veà caùch ñaët choã tröôùc cho ñòa ñieåm caém traïi daønh cho gia ñình, ñòa ñieåm ñaäu xe RV, caùc khu leàu vaø caém traïi theo nhoùm, vui loøng truy caäp website cuûa chuùng toâi taïi parkhere.org hoaëc goïi soá (408) 355-2201. caâu caù Santa Clara County Parks coù 19 hoà vaø beå chöùa daønh cho hoaït ñoäng caâu caù quanh naêm ôû Quaän Santa Clara. Xem lòch trình toå chöùc söï kieän ñeå bieát caùc ñòa ñieåm caâu caù mieãn phí daønh cho gia ñình. Treû em töø 5 -15 tuoåi seõ ñöôïc chuyeân gia höôùng daãn caùch caâu caù vaø nhaän ñöôïc taát caû caùc phöông tieän caâu caù caàn thieát. Caùc Ñieåm Caâu Caù Ñöôïc Öa Chuoäng • Cottonwood Lake taïi Hellyer Park 985 Hellyer Avenue, San Jose, CA 95111 • Coyote Lake taïi Coyote Lake-Harvey Bear Ranch 10840 Coyote Reservoir Road, Gilroy, CA 95013 • Sandy Wool Lake taïi Ed Levin Park 3100 Calaveras Road, Milpitas, CA 95035 • Stevens Creek Reservoir 11401 Stevens Canyon Road, Cupertino, CA 95014 Deã söû duïng cho ngöôøi khuyeát taät Chieáu theo Tieâu Ñeà II cuûa Ñaïo Luaät Ngöôøi Myõ Khuyeát Taät ban haønh naêm 1990 (”ADA”), Department of Parks and Recreation seõ khoâng phaân bieät ñoái xöû vôùi nhöõng ngöôøi khuyeát taät hoäi ñuû ñieàu kieän vì lyù do khuyeát taät trong caùc chöông trình, dòch vuï, hoaëc hoaït ñoäng cuûa Sôû. Sôû seõ thöïc hieän caùc ñieàu chænh hôïp lyù trong caùc chính saùch vaø chöông trình nhaèm baûo ñaûm ngöôøi khuyeát taät coù cô hoäi taän höôûng caùc chöông trình, dòch vuï, cô sôû vaät chaát vaø hoaït ñoäng cuûa chuùng toâi nhö moïi ngöôøi khaùc. Neáu quyù vò caàn trôï giuùp veà moät yeâu caàu lieân quan ñeán ADA, vui loøng lieân laïc vôùi Ñieàu Phoái Vieân ADA cuûa chuùng toâi taïi ADACoordinator@prk.sccgov.org. 6 chuù giaûi veà hoaït ñoäng Khu Tröng Baøy Lòch Söû Noâng Nghieäp Loái Vaøo Khu Caâu Caù Ñòa ñieåm Lòch Söû Caâu Caù, Baét/Thaû Khu Baén Cung Caâu Caù, Duøng Moài Saân Boùng Chaøy/ Boùng Meàm Saân Golf Loái Vaøo Ñöôøng Ñi Xe Ñaïp Saân Golf Neùm Ñóa Saân Ñua Xe Ñaïp Taøu Löôïn Ñi Thuyeàn, Coù Ñoäng Cô Loái Vaøo Khu Ñi Boä Ñöôøng Daøi Ñi Thuyeàn, Khoâng Coù Ñoäng Cô Ñöôøng Moøn Hoaït Caûnh Ñi Thuyeàn, Cheøo Tröôøng Bay Moâ Hình Ñi Thuyeàn, Buoàm Xe Gaén Maùy, Ñòa Hình Ñi Thuyeàn, Löôùt Vaùn Caùc Khu Tröng Baøy Baûo Taøng Caém Traïi, Caù Nhaân Loái Vaøo Saân Chôi Caém Traïi, Nhoùm Loái Vaøo khu Picnic Caém Traïi, RV Khu Picnic, coù theå ñaët choã tröôùc Caém Traïi, Vöùt Boû Raùc daønh cho RV Baõi Baén Suùng Choù thaû roâng Saân Tennis Choù duøng xích hoaëc daây Ngaém Caûnh Moâi Tröôøng Ñoäng Vaät Hoang Daõ Loái Vaøo Khu Cöôõi Ngöïa 7 almaden quicksilver Coâng vieân roäng 4,158 maãu, chieám phaàn lôùn Capitancillos Ridge. Töøng laø moû khai thaùc thuûy ngaân (quicksilver) lôùn thöù hai theá giôùi, tình traïng caïn kieät taøi nguyeân khieán khu moû naøy trôû thaønh caùc thaønh phoá hoang taøn. Hieän vaãn coøn moät soá daáu veát cuûa khu moû naøy. Tham quan vieän baûo taøng hoaëc khaùm phaù caùc coäng ñoàng ñoäng thöïc vaät trong heä thoáng ñöôøng moøn roäng vaø ña daïng cuûa coâng vieân. 21785 Almaden Rd San Jose, CA 95120 Vaên phoøng: (408) 535-4070 alviso marina Ñöôøng ñeán Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge, khu coâng vieân doïc theo bôø vònh roäng 20 maãu naøy coù raát nhieàu cô hoäi daønh cho nhöõng ngöôøi thích ngaém chim, ñi boä ñöôøng daøi vaø ñi xe ñaïp. Beán thaû thuyeàn cuûa coâng vieân cung caáp moät trong soá ít loä trình tôùi thaúng San Francisco Bay qua caùc ñaàm laày nöôùc maën vaø Alviso Slough. Vui loøng toân troïng moâi tröôøng töï nhieân nhaïy caûm cuûa heä sinh thaùi ñoäc ñaùo naøy. 1195 Hope St San Jose, CA 95002 Vaên phoøng: (408) 262-6980 8 anderson lake Anderson Lake County Park laø nôi coù beå chöùa lôùn nhaát cuûa Quaän Santa Clara. Coù nhieàu cô hoäi cho nhöõng ngöôøi ñi thuyeàn coù ñoäng cô vaø khoâng coù ñoäng cô, vaø caâu caù. Nhöõng caây soài toûa boùng maùt cho caùc khu picnic doïc theo bôø bieån phía taây vaø ôû khu Woodchoppers. Coù caùc ñòa ñieåm picnic daønh cho nhoùm vaø gia ñình ôû phía döôùi con ñaäp treân Coyote Creek. 19245 Malaguerra Ave Morgan Hill, CA 95037 Vaên phoøng: (408) 779-3634 calero Calero Park coù dieän tích roäng 4,471 maãu, ñaây laø moät trong nhöõng khu coâng vieân ña daïng nhaát cuûa Quaän Santa Clara. Calero coù nhieàu phong caûnh ñeïp traùng leä, vôùi moâi tröôøng ñoäng vaät hoang daõ phong phuù, vaø haøng daëm ñöôøng moøn ñi boä vaø cöôõi ngöïa qua ñoàng coû vaø khu röøng goã soài. Tôùi Calero Reservoir ñeå thöôûng thöùc nhieàu hoaït ñoäng giaûi trí treân nöôùc, bao goàm caâu caù, ñi thuyeàn coù ñoäng cô vaø khoâng ñoäng cô. 23205 McKean Rd San Jose, CA 95120 Vaên phoøng: (408) 535-4070 9 chesbro reservoir Khu coâng vieân vaø beå chöùa roäng 232 maãu tuyeät ñeïp naøy naèm treân nhöõng ngoïn ñoài nhoû döôùi chaân nuùi Santa Cruz Mountains veà phía taây Morgan Hill. Beå chöùa nöôùc töø heä thoáng daãn thuûy Llagas Creek ñeå phuïc vuï nhu caàu söû duïng cuûa caùc gia ñình, noâng nghieäp, vaø coâng nghieäp. Vuøng nöôùc yeân bình laø nôi lyù töôûng cho hoaït ñoäng caâu caù beân bôø bieån. 17655 Oak Glen Ave Morgan Hill, CA 95037 Vaên phoøng: (408) 779-9232 chitactac-adams Naèm doïc theo ñöôøng haønh lang ven soâng töôi toát cuûa Uvas Creek, khu khaûo coå naøy gôïi laïi neàn vaên hoùa Thoå Daân Chaâu Myõ Da Ñoû cuûa Quaän Santa Clara. Caùc khu tröng baøy hoaït caûnh laøm noåi baät ngheä thuaät khaéc ñaù vaø suùng coái baèng ñaù coå ñaïi. Ñòa ñieåm naøy coù moät khu hoaït caûnh vôùi caùc phaàn tröng baøy song ngöõ (tieáng Anh vaø tieáng Taây ban nha) vaø caùc taám baûng dieãn giaûi doïc theo con ñöôøng moøn giôùi thieäu veà ngoâi nhaø coå xöa cuûa ngöôøi daân Amah Mutsun. 10001 Watsonville Rd Gilroy, CA 95020 Vaên phoøng: (408) 842-2341 10 coyote creek parkway Con ñöôøng vaønh ñai tuyeät ñeïp naøy uoán löôïn doïc theo Coyote Creek tôùi 15 daëm. Phaàn phía baéc coù moät ñöôøng moøn traûi nhöïa ña naêng, ñöôïc nhöõng ngöôøi ñi xe ñaïp, tröôït pa-tanh vaø nhöõng ngöôøi ñi boä ñöôøng daøi öa chuoäng. ÔÛ phía nam Metcalf Road, moät ñöôøng moøn cöôõi ngöïa song song vôùi con ñöôøng moøn traûi nhöïa coù khu trung taâm trôï giuùp du khaùch ôû cuoái ñöôøng moøn. Ñi vaøo töø Highway 101 taïi caùc loái reõ Blossom Hill Road hoaëc Bernal Road. Coyote Ranch Rd San Jose, CA 95013 Vaên phoøng: (408) 225-0225 coyote lake harvey bear ranch Naèm treân caùc ngoïn ñoài phía ñoâng Gilroy, khu giaûi trí ña naêng roäng 6.695 maãu naøy coù moät hoà roäng 449 maãu vôùi loaøi Caù Vöôïc Ñen vaø nhieàu loaøi khaùc “taàm côõ theá giôùi”. Coâng vieân coù khu caém traïi doïc theo bôø bieån duy nhaát cuûa quaän. Caùc hoaït ñoäng trong coâng vieân bao goàm caém traïi, ñi boä ñöôøng daøi, cöôõi ngöïa, xe ñaïp leo nuùi, ñi thuyeàn buoàm vaø ñi thuyeàn coù ñoäng cô. 10840 Coyote Reservoir Rd Gilroy, CA 95020 Vaên phoøng: (408) 842-7800 11 ed r. levin Khu coâng vieân roäng 1,558 maãu naøy coù caùc tieän nghi ñoâ thò thoâng thöôøng vaø moät heä thoáng ñöôøng moøn phöùc hôïp. Du khaùch taän höôûng saân golf 18 loã, tham gia picnic, caém traïi theo nhoùm daønh cho thanh thieáu nieân, khu vui chôi cuûa treû em, duø löôïn/taøu löôïn, khu daønh cho choù thaû roâng, vaø 16 daëm ñi boä ñöôøng daøi vaø cöôõi ngöïa, vôùi thung luõng vaø caùc hoõm vònh coù moät khoâng hai nhìn töø Levin's Monument Peak. 3100 Calaveras Rd Milpitas, CA 95035 Vaên phoøng: (408) 262-6980 field sports Khu traïi ñoát löûa thuoäc sôû höõu cuûa chính quyeàn duy nhaát ôû Quaän Santa Clara, vôùi nhieàu cô hoäi ñaùnh baãy vaø baén chim boà caâu, cuõng nhö baén suùng luïc vaø suùng tröôøng. Hoaït ñoäng thi ñaáu vaø caùc söï kieän ñaëc bieät dieãn ra quanh naêm. Naèm ôû phía nam San Jose, Field Sports Park luoân ñöôïc tuùc tröïc vaø giaùm saùt bôûi caùc nhaân vieân quaûn lyù tröôøng baén coù trình ñoä. 9580 Malech Rd San Jose, CA 95013 Vaên phoøng: (408) 463-0769 12 hellyer Khu coâng vieân ñoâ thò roäng 178 maãu naøy naèm giöõa heä thoáng coâng vieân khu vöïc cuûa Quaän Santa Clara. Coyote Creek naèm giöõa coâng vieân vôùi nhöõng neùt noåi baät veà moâi tröôøng töï nhieân cuûa khu coâng vieân naøy. Caùc tieän ích cuûa coâng vieân Hellyer bao goàm ñöôøng ñua xe ñaïp côõ chuaån Olympic, caùc khu picnic bao quanh moät saân chôi môùi, hoà caâu caù nhoû, trung taâm trôï giuùp du khaùch, ñöôøng moøn töï nhieân, vaø khu ñaát daønh cho choù thaû roâng. 985 Hellyer Ave San Jose, CA 95111 Vaên phoøng: (408) 225-0225 joseph d. grant Laø coâng vieân khu vöïc lôùn nhaát Quaän Santa Clara, Joseph D. Grant Park coù caùc taøi nguyeân khoâng gian ngoaøi trôøi tuyeät vôøi vaø moâi tröôøng, cuõng nhö neàn vaên hoùa vaø caùc hoaït ñoäng giaûi trí voâ cuøng phong phuù. Heä thoáng ñöôøng moøn daøi 51 daëm cuûa Grant laø nôi öa chuoäng cuûa nhöõng ngöôøi thích ñi xe ñaïp leo nuùi vaø ñi boä. Caùc caây soài vaø caùc ñoàng coû uoán löôïn laø ñòa ñieåm tuyeät vôøi cho caùc hoaït ñoäng picnic, caém traïi, vaø ngaém sao. 18405 Mt. Hamilton Rd San Jose, CA 95140 Vaên phoøng: (408) 274-6121 13 lexington reservoir Hoà chöùa vaø coâng vieân roäng 950 maãu naøy laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng caâu caù quanh naêm, môû cöûa theothôøi vuï cho hoaït ñoäng ñi thuyeàn khoâng coù ñoäng cô töø 15 thaùng Tö ñeán heát 15 thaùng Möôøi (caàn phaûi qua böôùc kieåm tra thuyeàn). Lexington Reservoir Park cuõng laø moät ñaàu cuûa ñöôøng moøn Los Gatos Creek Trail, traûi daøi töøø khu beå chöùa qua caùc thaønh phoá Los Gatos, Campbell, vaø San Jose. 17770 Alma Bridge Rd Los Gatos, CA 95032 Vaên phoøng: (408) 356-2729 los gatos creek Khu coâng vieân ñoâ thò ña naêng quy moâ nhoû naøy naèm ôû giöõa Los Gatos Creek Trail laø moät trong nhöõng ñöôøng moøn ñöôïc öa chuoäng nhaát ôû Vuøng Vònh. Coâng vieân naøy coù nhieàu ao haáp daãn daønh cho hoaït ñoäng caâu caù cuõng nhö caùc khu baûo toàn ñoäng vaät hoang daõ. Caùc tieän ích bao goàm khu picnic theo nhoùm coù maùi che vaø khu ñaát daønh cho choù thaû roâng. 1250 Dell Ave Campbell, CA 95008 Vaên phoøng: (408) 356-2729 14 martial cottle Coâng vieân noâng nghieäp ñaàu tieân cuûa Quaän, gôïi laïi lòch söû noâng trang phong phuù cuûa Quaän Santa Clara nhö laø “Valley of the Heart's Delight.” Caùc tieän ích bao goàm moät trung taâm trôï giuùp du khaùch vôùi nhieàu khu tröng baøy vaên hoùa lòch söû, moät con ñöôøng moøn vaønh ñai ña naêng traûi nhöïa, caùc khu picnic, caùc baõi coû, vaø caùc khu tröng baøy hoaït caûnh. Coù theå ñöa choù coù daây xích daøi 6 foot vaøo chôi. 5283 Snell Ave San Jose, CA 95136 Vaên phoøng: (408) 535-4060 motorcycle Motorcycle Park laø khu ñua xe ñòa hình duy nhaát cuûa heä thoáng coâng vieân. Khu coâng vieân roäng 445 maãu naøy laø ñöôøng ñua moâ-toâ nhoû, moät ñöôøng ñua hình baàu duïc, 17 daëm ñöôøng moøn, vaø hai saân toå chöùc söï kieän treân ñöôøng moøn. Vaét qua ñænh nuùi cao ngaøn foot, nhöõng con ñöôøng moøn coâng vieân naøy mang ñeán nhöõng khung caûnh tuyeät ñeïp cho ngöôøi ñi xe chieâm ngöôõng, traûi daøi töø Gilroy ñeán San Francisco. Tieän nghi bao goàm caùc khu picnic vaø nhaø veä sinh. 300 Metcalf Rd San Jose, CA 95138 Vaên phoøng: (408) 226-5223 15 mt. madonna Laø moät trong caùc khu coâng vieân traùng leä nhaát cuûa Quaän, Mt. Madonna Park coù dieän tích 4,605 maãu, naèm trong khu röøng tuøng baùch tuyeät ñeïp cuûa raëng nuùi Santa Cruz Mountains. Mt. Madonna Park nhìn ra Santa Clara Valley vaøvaø Monterey Bay. Caùc hoaït ñoäng giaûi trí ñöôïc öa chuoäng laø caém traïi, ñöôøng moøn daøi daønh cho ngöôøi ñi boä ñöôøng daøi vaø cöôõi ngöïa, vaø khu di tích Miller House. 7850 Pole Line Rd Watsonville, CA 95076 Vaên phoøng: (408) 842-2341 penitencia creek Penitencia Creek Park Chain roäng 163 maãu naøy do Quaän Santa Clara, Thaønh Phoá San Jose, vaø Ty Thuûy Cuïc Thung Luõng Santa Clara ñieàu haønh. Trong soá 163 maãu dieän tích, Quaän sôû höõu 78 maãu vaø cho Thaønh Phoá San Jose thueâ 48 maãu. Maëc duø vaãn chöa hoaøn thaønh, ñöôøng moøn daøi boán daëm chaïy theo Penitencia Creek töø khu Alum Rock Park cuûa San Jose tôùi ñieåm hôïp löu vôùi Coyote Creek chuû yeáu môû cöûa cho coâng chuùng söû duïng. Maybury Rd vaø Jackson Ave San Jose, CA 95112 Vaên phoøng: (408) 262-6980 16 rancho san antonio Rancho laø ñòa ñieåm öa chuoäng daønh cho nhöõng ngöôøi ñi boä ñöôøng daøi vaø chaïy boä, laø ñieåm tieáp caän heä thoáng ñöôøng moøn traûi daøi cuûa Rancho San Antonio Open Space Preserve. Coâng vieân naøy do Midpeninsula Regional Open Space District ñieàu haønh vaø baûo trì, cuõng bao goàm caùc khu daønh cho maùy bay moâ hình ñieàu khieån töø xa khoâng söû duïng ñieän vaø moät khu saân chôi phi chính quy. 22500 Cristo Rey Dr Cupertino, CA 95014 Vaên phoøng: (650) 691-1200 sanborn Sanborn roäng 3,453 maãu vôùi 21 daëm ñöôøng moøn, nhieàu ñòa ñieåm picnic theo nhoùm, caùc khu caém traïi khoâng caàn laáy heïn tröôùc, vaø khu traïi daønh cho xe RV. Coâng vieân naøy naèm trong khu röøng tuøng baùch cuûa raëng nuùi Santa Cruz Mountains, giöõa Saratoga vaø Skyline Boulevard. 16055 Sanborn Rd Saratoga, CA 95070 Vaên phoøng: (408) 867-9959 17 santa teresa Khu coâng vieân ña daïng roäng 1,673 maãu naøy coù lòch söû raát phong phuù, vôùi phong caûnh tuyeät ñeïp nhìn töø caùc con ñöôøng moøn ôû phía treân thung luõng Almaden vaø Santa Clara Valley. Chæ caùch caùc khu phaùt trieån xung quanh vaøi phuùt, coâng vieân Santa Teresa Park coù moät saân golf 18 loã, caùc khu picnic, khu baén cung, vaø nhieàu daëm ñöôøng moøn daønh cho nhöõng ngöôøi ñi boä ñöôøng daøi, xe ñaïp leo nuùi vaø cöôõi ngöïa. 260 Bernal Rd San Jose, CA 95119 Vaên phoøng: (408) 225-0225 stevens creek Ñöôïc mua laïi vaøo naêm 1924, ñaây laø coâng vieân quaän ñaàu tieân cuûa Santa Clara. Khu coâng vieân roäng 1,063 maãu naøy goàm coù caùc tieän ích giaûi trí ña daïng, trong ñoù coù hoà chöùa Stevens Creek Reservoir roäng 86 maãu, ñieåm caâu caù vaø ñi thuyeàn khoâng ñoäng cô ñöôïc öa chuoäng, vaø nhieàu ñòa ñieåm khaùc cho hoaït ñoäng picnic. Khu coâng vieân naøy cuõng laø ñieåm ñeán öa chuoäng cuûa nhöõng ngöôøi cöôõi ngöïa, ngöôøi ñi boä ñöôøng daøi, vaø xe ñaïp leo nuùi. 11401 Stevens Canyon Rd Cupertino, CA 95014 Vaên phoøng: (408) 867-3654 18 sunnyvale baylands Coâng vieân naøy do Thaønh Phoá Sunnyvale ñieàu haønh, cung caáp caû tieän nghi thoâng thöôøng cuõng nhö caùc khu ñaàm laày ñöôïc baûo toàn töï nhieân. Hôn 70 maãu khai hoang coù caùc con ñöôøng ñi laïi vaø khu picnic. 105 maãu khaùc laø Khu Baûo Toàn Vuøng Ñaàm Laày daønh cho ñoäng thöïc vaät hoang daõ. ÔÛ ñaây khoâng nhaän veù xe haøng naêm cuûa caùc Coâng Vieân trong Quaän. Laáy veù qua Thaønh Phoá Sunnyvale. 999 E Caribbean Dr Sunnyvale, CA 94089 Vaên phoøng: (408) 730-7350 upper stevens creek Coâng vieân ña naêng roäng 1,280 maãu naøy coù röøng tuøng baùch treân nuùi, mang ñeán traûi nghieäm thieân nhieân hoang daõ trong caùc khu röøng goã thoâng Myõ vaø tuøng baùch. Söï keát hôïp ñoäc ñaùo cuûa caùc taøi nguyeân giaûi trí, trong ñoù bao goàm 12.6 daëm ñöôøng moøn, vaø veû ñeïp thieân nhieân khieán cho Upper Stevens Creek County Park trôû thaønh vieân nam chaâm thu huùt nhöõng ngöôøi ñi boä ñöôøng daøi, ngöôøi ñi xe ñaïp, ngöôøi cöôõi ngöïa, vaø nhöõng ngöôøi yeâu thieân nhieân. Skyline Blvd Palo Alto, CA 94034 Vaên phoøng: (408) 867-9959 19 uvas canyon Khu coâng vieân treân nuùi naøy cung caáp nhieàu cô hoäi ñi boä ñöôøng daøi, caém traïi, vaø picnic. Khu coâng vieân roäng 1,147 maãu vaø naèm trong Uvas Canyon ôû phía taây raëng nuùi Santa Cruz Mountains. Coâng vieân coù 7.2 daëm ñöôøng moøn ñi boä, trong ñoù bao goàm moät daëm Waterfall Loop chaïy doïc theo Swanson Creek vaø chaïy qua raát nhieàu khu thaùc cuûa coâng vieân. 8515 Croy Rd Morgan Hill, CA 95037 Vaên phoøng: (408) 779-9232 uvas reservoir Khu coâng vieân vaø hoà chöùa coù phong caûnh tuyeät ñeïp roäng 1,017 maãu naøy naèm ôû döôùi raëng nuùi Santa Cruz Mountains, caùch Morgan Hill vaø Gilroy chæ vaøi phuùt. Uvas Reservoir môû cöûa quanh naêm cho hoaït ñoäng caâu caù vaø picnic beân bôø bieån. Nöôùc töø beå chöùa cung caáp nguoàn nöôùc cho caùc beå chöùa nöôùc ngaàm, sau ñoù nöôùc ñöôïc bôm töø gieáng ñeå phuïc vuï nhu caàu söû duïng cuûa gia ñình, noâng nghieäp vaø coâng nghieäp. Khoâng ñöôïc pheùp ñi thuyeàn. 14200 Uvas Rd Morgan Hill, CA 95037 Vaên phoøng: (408) 779-9232 20 vasona and los gatos creek Khu coâng vieân vaø ñöôøng noái roäng 150 maãu naøy laø khu giaûi trí vaø coâng vieân khu vöïc ñöôïc öa chuoäng nhaát cuûa Quaän Santa Clara.Vasona cung caáp nhieàu cô hoäi giaûi trí thuaän tieän cho gia ñình, trong ñoù bao goàm ñi xe ñaïp, caâu caù, ñi thuyeàn khoâng ñoäng cô, thueâ thuyeàn cheøo baèng chaân, picnic, caùc saân chôi, caùc chöông trình hoøa nhaïc ngoaøi trôøi mieãn phí vaøo thöù Baûy haøng tuaàn trong thaùng Saùu vaø thaùng Baûy, vaø Billy Jones Wildcat Railroad noåi tieáng. 333 Blossom Hill Rd Los Gatos, CA 95032 Vaên phoøng: (408) 356-2729 villa montalvo Moät thôøi töøng laø ñaïi ñieàn saûn cuûa Thöôïng Nghò Só James Phelan, khu coâng vieân roäng 166 maãu naøy laø danh lam lòch söû vôùi moâi tröôøng yeân bình giöõa caùc khu vöôøn chính quy. Khu saân coû roäng raõi laø ñòa ñieåm öa chuoäng daønh cho ñaùm cöôùi ngoaøi trôøi. Trong khuoân vieân coâng vieân cuõng coù haøng daëm ñöôøng moøn ñi boä. Villa Montalvo Association toå chöùc moät ñôït hoøa nhaïc muøa heø. 15400 Montalvo Rd Saratoga, CA 95070 Vaên phoøng: (408) 356-2729 21 San Francisco Bay Ed R. Levin Palo Alto Sunnyvale Baylands 237 1O1 Bascom Ave San Tomas Expy 17 R 1 y d Sa 85 nF 17 eli 101 Santa Cruz Hellyer Field Sports d New Almaden 17 t d. net eR Bur ve ran A ch o C Rd Calero Llag Morgan Hill Oa Chesbro Reservoir • oy R n Uvas Reservoir ood Redw t Rd Retrea Other Public Parks and Open Space of Regional Significance Park Connector Trails Mt. Madonna elev. 1896 Major rivers and creeks artin Coyote Lake Harvey Bear Ave Gilroy Hot Springs Rd 1O1 ChitactacAdams le ves Lea Gilroy 152 Po le 152 Sa Mt Madonna Pacheco Reservoir y Rd Lin e • Ave New Wa t s o nv i l l e 2 County Parks (Park perimeters are approximate) ve ne A M San s Rd Cr le U va Uvas Canyon S kG Dun wy yH ere nt Mo e Av N Anderson Lake Coyote Creek s Rd Almaden Reservoir ile Ba Rd d op nR U va Almaden Quicksilver Kea ve yA Ro Mc Guadalupe Reservoir Tìm hieåu veà caùc söï kieän vaø hoaït ñoäng saép dieãn ra, ñoïc nhaän xeùt cuûa caùc Nhaân Vieân Baûo Veä, caùc meïo nhoû söû duïng ñöôøng moøn vaø tin töùc môùi caäp nhaät cho töøng coâng vieân! Motorcycle Rd sR Rd Santa Teresa Camden Ave Hic k Keát noái vôùi chuùng toâi! alf Rd as Rd Lexington Reservoir Santa Teresa Blvd an d rn lem Co d M etc Loma Prieta elev. 3791 MILES San Jose d Qu i m b al Sa non R • 0 5 280 Martial Cottle Mt. Umunhum elev. 3486 E 84 • rn Sa vd Black Rd 205 Ave Los Gatos Sanborn yR 82 87 Campbell ll Tu Almaden Expy ne Bl ra to g yli Santa Cruz County 580 Rd Cupertino han o 680 pe Fo 280 1O1 Mt. Hamilton elev. 4213 Be Saratoga-Sunnyvale Rd i l l B l vd San Jose dale Los Gatos Hills Creek Villa 85 Vasona Montalvo Montal Lake Rd S 9 9 W 880 130 Roc wy yH re te on M oth Santa Clara aA ve ill Rd Page M m Alu Saratoga San Mateo County San Francisco 92 ve kA Stevens ens Creek nb Joseph D. Grant cia iten Penreek Rd C xpy ol E pit Ca Rancho San Antonio Sk Penitencia Creek 880 Sunnyvale Los Altos Upper ens Stevens Creek eras R 5 680 t st S Fir N. Mountain View 85 Ca l av Milpitas 80 101 Calaveras Reservoir d Alviso Marina nta Te r e sa Blv d 1 Monterey Bay cung caáp, baûo veä vaø baûo toàn caùc khu coâng vieân trong khu vöïc ñeå theá heä hieän taïi vaø caùc theá heä mai sau coù cô hoäi taän höôûng, truyeàn ñaït kieán thöùc vaø taïo nguoàn caûm höùng. Söù meänh nhieäm vuï cuûa Department of Parks and Recreation map center Ñeå laáy baûn ñoà, höôùng daãn ñöôøng ñi, caùc meïo nhoû cho hoaït ñoäng ngoaøi trôøi cho töøng coâng vieân hoaëc ñeå tìm hieåu baát kyø thoâng tin naøo khaùc quyù vò caàn bieát veà caùc Coâng Vieân cuûa Quaän Santa Clara, vui loøng truy caäp website o Tôùi laáy Caåm Nang Höôùng Daãn Hoaït Ñoäng PlayHere in maøu MIEÃN PHÍ taïi baát kyø Coâng Vieân naøo cuûa Quaän Santa Clara County hoaëc taûi xuoáng töø website parkhere.org. map right gheù thaêm caùc ñoái taùc cuûa chuùng toâi Coyote Lake Harvey Bear Ranch County Park Caùc ñoái taùc cuûa chuùng toâi tham gia giuùp caûi tieán caùc coâng vieân ôû Quaän Santa Clara ñoàng thôøi cung caáp dòch vuï xuaát saéc cho du khaùch trong nhieàu naêm qua. Traûi nghieäm caùc hoaït ñoäng taïi caùc cô sôû naøy. Coyote Ranch Coyote Ranch chuyeân toå chöùc caùc buoåi picnic cho coâng ty, tieäc toái BBQ, tieäc cöôùi, tieäc hoäi nghò, ñi daïo treân xe ngöïa vaø nhieàu hoaït ñoäng khaùc. Taän höôûng caùc khu picnic rieâng tö, saân coû vaø haøng caây boùng maùt roäng haøng maãu, vaø caùc hoaït ñoäng giaûi trí tuyeät vôøi. Coyote Ranch naèm caùch phía nam Khu Trung Taâm Thaønh Phoá Downtown San Jose 15 phuùt. Traûi nghieäm söï meán khaùch cuûa “California Xöa Cuõ”. Vaên phoøng: (408) 463-0661 www.coyoteranch.com Santa Teresa Golf Club Santa Teresa Golf Club laø khu gaân golf coâng coäng, naèm döôùi chaân caùc ngoïn ñoài trong Santa Teresa County Park. Môû cöûa töø bình minh ñeán hoaøng hoân, khu saân golf 18 loã daønhcho ngöôøi chôi chuyeân nghieäp vaø saân golf daõy ba (par three course) chín loã giuùp Santa Teresa trôû thaønh ñieåm ñeán cho ngöôøi chôi golf ôû moïi trình ñoä. Coù caùc lôùp hoïc caù nhaân, theo nhoùm, vaø daønh cho treû em taïi khu saân taäp. Coù theå ñaët choã tröôùc neáu muoán thueâ khu toå chöùc tieäc treân ñænh ñoài nhìn xuoáng saân golf. Vaên phoøng: (408) 225-2650 Spring Valley Golf Course Naèm treân caùc ngoïn ñoài thoai thoaûi cuûa Ed R. Levin County Park, khu saân golf 18 loã naøy coù phong caûnh tuyeät ñeïp vaø raát yeân bình. Spring Valley coù caùc khu luyeän taäp ñöôïc baûo trì chu ñaùo vôùi moät khu taäp luyeän roäng coù ñuïn caùt, khu ñaùnh xoay (chipping) roäng 25 yard vaø khu saân taäp 22 oâ cuøng vôùi moät truï sôû caâu laïc boä môùi coù tieäm baùn ñoà chuyeân duïng vaø nhaø haøng. Vaên phoøng: (408) 262-1722 www.springvalleygolfcourse.com Twin Creeks Sports Complex Keå töø khi xaây döïng vaøo naêm 1985, Twin Creeks trôû thaønh ñòa ñieåm haøng ñaàu ñeå toå chöùc caùc cuoäc thi ñaáu boùng meàm. Cô sôû roäng 60 maãu naøy toå chöùc caùc hoaït ñoäng boùng meàm quanh naêm treân 10 saân boùng coù ñeøn chieáu saùng, caùc loàng baét boùng, hai saân tuùc caàu, moät nhaø haøng kieåu phuïc vuï ñoà aên nhanh, khu toå chöùc tieäc vaø caùc phoøng hoïp rieâng tö, vaø caùc khu picnic theo nhoùm. Ñieän thoaïi: (408) 734-0888 o www.twin-creeks.com Uvas Creek Preserve Khu baûo toàn vaønh ñai xanh ña naêng roäng 125 maãu naøy do Thaønh Phoá Gilroy ñieàu haønh vaø môû cöûa quanh naêm cho caùc hoaït ñoäng ñi xe ñaïp vaø ñi boä ñöôøng daøi. Uvas Creek, chaïy qua khu vöïc giöõa khu baûo toàn, laø ñaëc ñieåm noåi baät cuûa khu baûo toàn naøy. Moät con ñöôøng moøn traûi nhöïa chaïy 1.9 daëm doïc theo ranh giôùi cuûa khu baûo toàn. Vaên phoøng: (408) 846-0460 thoâng tin toång quaùt Almaden Quicksilver Coyote Lake Harvey Bear Ranch County County Park Park Giôø Laøm Vieäc vaø Leä Phí Caùc Coâng Vieân cuûa Quaän môû cöûa quanh naêm, töø 8 giôø saùng ñeán hoaøng hoân. Phaûi mua veù vaøo cöûa cho phöông tieän xe coä taïi ña soá caùc khu coâng vieân cuûa Quaän. Caùc khoaûn leä phí naøy ñöôïc thu quanh naêm. Ngoaøi ra, phaûi traû leä phí cho hoaït ñoäng caém traïi, söû duïng hoà, kieåm tra taøu thuyeàn, vaø söû duïng caùc khu picnic theo nhoùm. Leä phí ñöôïc nieâm yeát taïi caùc ki-oát vaø caùc traïm cuûa nhaân vieân baûo veä. Ñaët Choã Tröôùc Heä thoáng Coâng Vieân cuûa Quaän coù theå ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc nhoùm muoán toå chöùc picnic cho coâng ty, caùc buoåi ñoaøn tuï gia ñình, caém traïi cho thanh thieáu nieân, vaø caùc söï kieän ñaëc bieät khaùc. Goïi Ñaët Choã Tröôùc Vaên phoøng: (408) 355-2201 o www.parkhere.org. Hoaït Ñoäng Tình Nguyeän Sôû Coâng Vieân Quaän döïa vaøo söï giuùp ñôõ cuûa caùc tình nguyeän vieân ñeå cung caáp caùc chöông trình vaø dòch vuï ñaëc bieät. Vieäc tham gia tình nguyeän giuùp nhöõng ngöôøi tham gia taän höôûng heä thoáng coâng vieân cuûa khu vöïc, ñoàng thôøi ñoùng goùp trôû laïi cho coäng ñoàng. Coù nhieàu cô hoäi cho caùc tình nguyeän vieân trong nhieàu lónh vöïc chuyeân moân. Lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Tình Nguyeän Vieân cuûa Sôû Coâng Vieân: (408) 918-4930 o www.parkhere.org. Caùc buoåi hoïp dieãn ra vaøo luùc 6:30 chieàu cuûa ngaøy thöù Tö ñaàu tieân haøng thaùng tröø thaùng Moät vaø thaùng Baûy, taïi County Government Center, 70 West Hedding Street, San Jose, CA, 95110, (408) 299-6423. Chæ Chuïp Hình Maø Khoâng Laøm AÛnh Höôûng Xaáu Ñeán Coâng Vieân Chæ thöôûng thöùc maø khoâng gaây haïi cho coâng vieân! Haøng naêm coù haøng trieäu ngöôøi tôùi

also available

National Parks
USFS NW
Alaska
Arizona
California
Colorado
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Minnesota
Montana
Nevada
New Mexico
North Carolina
Oregon
Pennsylvania
Texas
Utah
Virginia
Washington
Wyoming
Lake Tahoe - COMING SOON! 🎈
Yellowstone
Yosemite